– اولین و تنها ترین مجری استیج خوانندگی کودکان

– طراحی بازی مهیج و شاد کارا اوکی